PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5Đ)
Câu 1:
Giống cây trồng tự thụ phấn do tác giả cung cấp, sản xuất theo sơ đồ
A. Sơ đồ duy trì
B. Sơ đồ phục tráng
C.Sơ đồ cây giao phấn
D. Cả A,B,C
Câu 2:
Công nghệ nuôi cấy mô TB có đặc điểm
A. Hệ số nhân giống cao, cây con sạch bệnh, đồng nhất về di truyền
B. Hệ số nhân giống cao, cây con sạch bệnh, không đồng nhất về di truyền
C. Hệ số nhân giống thấp, cây con nhiễm bệnh, đồng nhất về di truyền
D. Hệ số nhân giống thấp, cây con nhiễm bệnh, không đồng nhất về di truyền
Câu 3:
Giống mới chọn tạo hoặc nhập nội được so sánh với
A. Giống mới lai tạo
B. Giống Quốc gia
C.Giống đang sản xuất ở địa phương
D. Cả A,B,C
Câu 4:
Sử dụng vôi bột để khử chua đối với đất nào sau đây:
A. Đất xám bạc màu và đất phèn
B. Đất mặn
C. Đất phèn
D. Cả A,B,C
Câu 5:
Đất xám bạc màu, đất mặn, đất phèn có đặc điểm chung
A. Phản ứng chua
B. Phản ứng kiềm
C. Giàu dinh dưỡng, VSV hoạt động mạnh
D. Nghèo dinh dưỡng, VSV hoạt động yếu
Câu 6:
: Độ chua hoạt tính do:
A.
Nồng độ ionH+ trong dung dịch đất gây nên
B Nồng độ ionH+ và Al3+ trong dung dịch đất gây nên
C. Nồng độ ionH+ và Al3+ trên bề mặt keo đất gây nên
D . Nồng độ Al3+ trong dung dịch đất gây nên
Câu 7:
Tính chất của đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá?
A.Hình thái phẫu diện không hoàn chỉnh
B. Hình thái phẫu diện khônh có
C. Hình thái phẫu diện đầy đủ
D. Chưa hình thành hình thái phẫu diện
Câu 8
Hệ thống sản xuất giống cây trồng tuân theo trình tự
A. XN - NC - SNC
B. XN - SNC - NC
C. SNC - XN - NC
D. SNC - NC - XN
Câu 9:
Phản ứng của dung dịch đất do:
A.
Nồng độ ionH+ và Al3+ quyết định
B. Nồng độ ionH+ và OH- quyết định
C. Nồng độ ionH+ quyết định
D. Nồng độ ionOH- quyết định
Câu 10:
Đất mặn có đặc điểm
A. Phản ứng trung tính, hơi kiềm
B. Phản ứng chua
C.Phản ứng kiềm
D.Phản ứng vừa chua, vừa mặn

PHẦN II. TỰ LUẬN (5Đ)

Câu 1:
Trình bày ưu nhược điểm của phân hoá học, phân hữu cơ, phân vi sinh vật?
Câu 2:
Em hãy giải thích mục đích của việc bón vôi cải tạo đất mặn và cải tạo đất phèn?