Cơ cấu tổ chức

Ngày 24/11/2010, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 4756/QĐ-BCA quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND; theo đó, ngoài Ban Giám hiệu (hiện tại có 4 đ/c), cơ cấu tổ chức của Trường gồm 24 đơn vị, trong đó có 5 Bộ môn, 7 Khoa chuyên ngành, 8 Phòng chức năng và 4 trung tâm.

Ngày 18/11/2015, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 4688/QĐ-BCA quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND; theo đó, ngoài Ban Giám hiệu (hiện tại có 4 đ/c), cơ cấu tổ chức của Trường gồm 26 đơn vị, trong đó có 5 Bộ môn, 7 Khoa chuyên ngành, 9 Phòng chức năng, 01 Tạp chí và 4 Trung tâm.
 
Cụ thể gồm các đơn vị sau:

 TT

                         Tên đơn vị

Phiên Hiệu

Ghi chú

 1 

 Bộ môn Lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn

 B1

 

 2 

 Bộ môn Pháp luật và nghiệp vụ Công an

 B2

 

 3 

 Bộ môn Khoa học cơ bản

 B3

 

 4 

 Bộ môn Ngoại ngữ

 B4

 

 5 

 Bộ môn Quân sự, võ thuật, thể dục thể thao

 B5

 

 6 

 Khoa Mật mã và an ninh thông tin

 K1

 

 7 

 Khoa Công nghệ thông tin

 K2

 

 8 

 Khoa Điện tử viễn thông

 K3

 

 9 

 Khoa Hồ sơ - Lưu trữ 

 K4

 

 10 

 Khoa Tài chính kế toán

 K5

 

 11 

 Khoa Xây dựng công trình An ninh và dân dụng

 K6

 

 12 

 Khoa Tham mưu, chỉ huy hậu cần – kỹ thuật

 K7

 

 13 

 Phòng Quản lý đào tạo

 P1

 

 14 

 Phòng Tổ chức cán bộ

P2

 

 15 

 Phòng Hành chính tổng hợp

 P3

 

 16 

 Phòng Quản lý học viên

 P4

 

 17 

 Phòng Hậu cần

 P5

 

 18 

 Phòng Quản lý nhà ăn

 P6

 

 19 

 Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học

 P7

 

 20 

 Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo

 P8

 

 21 

 Phòng Công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng

 P9

 

 22 

 Tạp chí Khoa học giáo dục Kỹ thuật – Hậu cần

 P10

 

 23 

 Trung tâm Lưu trữ và Thư viện

 T1

 

 24 

 Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ

 T2

 

 25 

 Trung tâm Dạy nghề và đào tạo lái xe

 T3

 

 26 

 Trung tâm Ngoại ngữ - tin học

 T4

 
 
- Hiện tại, nhà trường đã triển khai 25/26 đơn vị. Hiện còn 01 đơn vị chưa triển khai, đó là: Khoa Xây dựng công trình An ninh và dân dụng.
- Hiện nay, thực hiện Đề án 106 về kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, T36 đang chờ các Quyết định của cấp trên để thực hiện trong thời gian tới.


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - HẬU CẦN CAND